Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Başvuru Kılavuzu

SUNGURLU BELEDİYESİ CENAZE HİZMETLERİ SERVİSİ

Sungurlu Belediyesi sınırları içinde ölümlerin cenaze ve defin işlemleri, Sungurlu Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne bağlı Cenaze Hizmetleri Birimi tarafından yapılmaktadır. İlçemiz sınırları içinde cenazelerle ilgili tüm faaliyetler belediyeye verilmiştir. Cenaze ve defin işlemleri ile ilgili özel şahıslar ticari faaliyet gösteremez. Cenaze Hizmetleri Birimi; Hastane ve diğer Sağlık Kuruluşları, Adli Tıp ve Savcılık tarafından ‘gömme izin kağıdı’ düzenlenerek sevk edilen veya vatandaşlar tarafından ‘gömme izin kağıdı’ ile başvurusu yapılan cenazelerin cenaze ve defin işlemlerinin yapılarak kaldırılması görevini yürütmektedir. Sungurlu Belediyesi sınırları içerisinde bulunan mahalli mezarlıklara defini yasaklamaya, yeni mezarlık alanları açmaya, define yasaklanan mezarlıklarda bulunan kemiklerin nakline Sungurlu Belediyesi yetkilidir. Sungurlu Belediye Meclisinin belirlediği yerler dışında defin yapılamaz. Defin yapıldığı takdirde bu işlem Belediye Zabıtası ve mahalli polis karakolunca önlenir. Sungurlu Belediyesi sınırları içinde cenazelerle ilgili tüm faaliyetler Belediyeye verilmiştir.

Yasalarla bildirimi zorunlu tutulan bulaşıcı hastalıklardan ölenlerin durumları defin muamelesi yapılırken Cenaze Hizmetleri Birimine bildirilir. Bu hastalıklardan ölenler için gerekli tedbirler (İlaçlama, kireçleme v.b.) defin ruhsatı veren kurumca alınır. Bu hastalıktan ölenler hiçbir suretle ve hiçbir yolla başka bir yere nakil edilemezler.

Sungurlu Belediyesine ait 2 adet mezarlık bulunmaktadır. Mezarlıkların bakımı, koruması, temizliği ve ağaçlandırılması gibi hizmetler belediyemizce yapılmaktadır.

CENAZENİZ OLDUĞU ANDA YAPMANIZ GEREKEN İŞLEMLER

1 – Ölüm olayı normal nedenlerle evde meydana gelmiş ise; Cenazeye ait Nüfus kâğıdının aslı, aslı yoksa nüfus kayıt örneği ile bağlı bulunulan Toplum Sağlığı Merkezine başvurularak ölüm belgesi alınır.

2  – Ölüm olayı normal nedenlerle hastanede meydana gelmiş ise; Hastanenin düzenleyeceği ölüm belgesi alınır.

3  – Adli Tıp Morgunda bulunan cenazeler için yapılacak işlemler: Adli Tıp Kurumunun düzenleyeceği ölüm belgesi alınır.

4  – Yurt dışından gelen cenazeler için: Havalimanı doktorunun düzenleyeceği Defin raporu alınır.

Cenaze Defin İşlemleri Nasıl Yapılır:

Hastane ve diğer sağlık kuruluşlarından, Adli Tıp veya Savcılık tarafından düzenlenen “Ölüm Belgesi”, Hava limanları doktorlarından alınan “Defin Raporu” ile Cenaze Hizmetleri Birimimize veya defin yapılacak olan mezarlıktaki mezarlık görevlilerine müracaat edilir. Cenaze Hizmetleri Birimimiz veya mezarlık görevlilerimiz tarafından müsait olan yerden mezar yeri tespiti yapılır. Cenaze yakını vatandaşlarımızın istekleri doğrultusunda cenazenin evden, hastaneden, hastane gasilhanesine nakledilmesi, cenazenin yıkanması, kefenlenmesi, istenilen camiye nakledilmesi, cenazenin camiden mezarlığa nakledilmesi, mezar yeri ve mezar yerinin usulüne uygun şekilde kazılması ve hazırlanması, Belediyemiz personelleri tarafından yerine getirilir. Cenaze anında yapılan bu hizmetler tamamen ÜCRETSİZDİR.

Cenaze iş ve işlemleri sırasında veya sonrasında vatandaşlarımızın, gelenek ve örfümüze yanlış olarak yerleşmiş olan bahşiş, ıskat veya helallik adı altında personelimize(Kazıcılar, gassallar, şoförler) ödeme yapmamaları, kurumumuzun daha verimli hizmet sunmasını sağlayacaktır.

İMAR DURUMU BELGESİ
  • Dilekçe
  • Tapu Fotokopisi
  • Kadastro Müdürlüğü’nden alınacak Plan Örneği fotokopisi
  • Belediyemiz Gelir Tarifesince belirlenen oranda harç bedeli mal sahibinden tahsis edilecektir.
  • İmar Durum Belgesi 1 yıl süre ile geçerliliğini korumaktadır.

YAPI RUHSATI ALIMI

  • Dilekçe
  • Tapu kaydı (hisseli parsel ise noter tasdikli hissedar muvafakatleri ile)
  • İmar durumu belgesi (1 yıllık )
  • Ölçü krokisi fotokopisi ( kadastro müdürlüğünden alınacak)
  • Aplikasyon krokisi fotokopisi ( kadastro müdürlüğünden alınacak)
  • Harita plan örneği ( kadastro müdürlüğünden alınacak)
  • Yapı aplikasyon tutanağı
  • Noter onaylı harita hizmeti taahhütnamesi
  • Onaylanan yol – kot tutanağı
  • Belediyemiz Su Kanalizasyon Müdürlüğü tarafından kanal kot tutanağı
  • 2 takım zemin etüt raporu
  • 4 takım mimari, statik, Makine tesisat ısı yalıtım, elektrik projeleri.
  • Gerekli evrakların çoğu mimari büro ya da teknik elemanlardan biri tarafından hazırlanır. Bu durumda, mal sahibinin proje müellifine noter onaylı vekalet vermesi gereklidir.
  • Yapı müteahhit tarafından yapılacaksa ,
  • Yapı müteahhitliğinin üstlenildiğine dair noter onaylı sözleşme
  • Vergi levhası fotokopisi
  • Ticaret Odası kaydı ve Sicil Tasdik belgesi
  • Yapının müteahhitliği mal sahibi tarafından yapılacaksa ,
  • Yapı müteahhitliğinin üstlenildiğine dair noter onaylı sözleşme
  • Ticaret Odası kaydı ve Sicil Tasdiknamesi

YAP DENETİM EVRAKLARI

  • Yapı denetim firmasının yapı denetimini üstlendiğine dair taahhütnami
  • Yapı denetimi ile mal sahibi arasındaki hizmet sözleşmesi
  • Bakanlıkça tasdikli bilgi formu
  • Yapı denetim firması izin belgesi sureti
  • İdarenin açmış olduğu yapı denetim hesabına yatırılacak yapı denetim hizmet bedelinin ilk taksit makbuzu.
  • Yapı ruhsatı 5 yıl süre ile geçerliliğini korumaktadır.

TEMEL ÜSTÜ RUHSATI

  • Dilekçe
  • Yapı Ruhsatının aslı
  • Yapı Aplikasyon Belgesi (Harita mühendisince hazırlanacak)
  • Yol Kot Tutanağı (Harita mühendisince hazırlanacak)

YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ VERİLMESİ

  • Dilekçe
  • Tapu Kaydı Fotokopisi
  • Yapı Ruhsatı
  • Asansör İşletme Ruhsatı (Varsa Yürüyen Merdiven ve benzeri sistemler için İşletme Ruhsatı)
  • Yapı Denetimine tabi olmayan yapılarda TUS (Teknik Uygulama Sorumluluğu) Formu
  • Yapı Denetimine tabi olan yapılarda Teknik Rapor
  • Sivil Savunma Müdürlüğü’nden Sığınak Uygunluk Yazısı
  • Vergi Dairesi’nden İskan Ruhsatı İlişik Kesme Belgesi
  • Sigorta Müdürlüğü’nden İlişik Kesme Belgesi

KAT İRTİFAKI LİSTE TASDİKİ

  • Dilekçe
  • Tapu Kaydı Fotokopisi
  • Yapı Ruhsatı
  • Noterden Onaylı Kat İrtifak Listesi

KAT MÜLKİYETİ İÇİN YAPI FOTOĞRAF TASDİKİ

  • Dilekçe
  • Tapu Kaydı Fotokopisi
  • Yapı Kullanma İzin Belgesi
  • 13×18 ebatlarında 2 adet fotoğraf

SURET TASDİKİ

  • Dilekçe
  • Tapu Kaydı Fotokopisi
  • Proje Sureti

Ülkemizde, evlilik işlemleri Türk Medeni Kanunu ve Evlendirme Yönetmeliği ile düzenlenmiştir.

I. En Erken Ne Zaman Evlenilebilir?
Erkek veya kadın on yedi yaşını doldurmadıkça evlenemez.
On sekiz yaşını doldurmamış, on yedi yaşını doldurmuş küçükler yasal temsilcinin izniyle evlenebilirler.
Ancak, hakim olağanüstü durumlarda on altı yaşını doldurmuş olan erkek veya kadının evlenmesine izin verebilir. Eğer mümkünse . karar öncesi anne ve/veya baba ya da vasiyi dinler.

II. Kimler, Hangi Durumlarda Evlenemez?

1.      Ayırt etme gücüne sahip olamayanlar evlenemez (Ancak kısıtlılar yasal temsilcinin izniyle evlenebilir)
2.      Hısımlık bağı olanlar evlenemez.
3.      Önceki evliliğin sona erdiğini ispat edemeyenler; gaiplik durumunda, evliliğin feshine dair mahkeme kararı almayanlar evlenemez.
4.      Evlilik sona ermişse, kadın, evliliğin sona ermesinden başlayarak üçyüz gün geçmedikçe evlenemez. (Ancak doğurduğunda bu süre biter. Kadının önceki evliliğinden gebe olmadığının anlaşılması veya evliliği sona eren eşlerin yeniden birbiriyle evlenmek istemeleri halinde mahkeme bu süreyi kaldırır)
a.      Akıl hastaları, evlenmelerinde tıbbi sakınca bulunmadığı resmi sağlık kurulu raporuyla anlaşılmadıkça evlenemezler.
b.      Evlenmeye engel hastalığının bulunmadığını, resmi sağlık raporu ile belgelendirmeyenler evlenemezler.
c.      Yeğen akrabalığı, kayın akrabalığı,vb. akrabalığı olanlar evlenemez.

III. Evlenmek İçin Nereye, Nasıl ve Hangi Belgelerle Başvurulur?

1.      Birbiriyle evlenecek erkek ve kadın, içlerinden birinin oturduğu yer evlendirme memurluğuna birlikte yazılı veya sözlü olarak başvururlar.
2.      Başvuru, kadın ve erkek veya onların vekillerince örneğine uygun olarak düzenlenmiş ve imza edilmiş olan “Evlenme Beyannamesi” ile yapılır.
3.      Başvuru sırasında her iki tarafın birlikte olması halinde imzaların onaylanması, başvuruyu kabul eden memur tarafından yapılır.
4.      Sözlü başvuru durumunda, sözlü başvuru evlendirme memuru huzurunda evlenme beyannamesine geçirilerek taraflarca imzalanır; evlendirme memurları tarafından imzalar onaylanır.
5.      Başvuru sırasında taraflardan birinin bulunmaması ve evlenme beyannamesini imza etmiş olması halinde bu beyannamedeki imzanın köy veya mahalle muhtarları, noterler, evlenecekler işçi veya memur ise, dairesi amirlerince onaylanmış olması şarttır.
6.      Evlenecek kişi, düzenlenecek özel vekaletname ile de evlenme işlemlerini yürütebilir.

IV. Evlenebilmek İçin Sağlanması Gerekli Belgeler Nelerdir?

1.      Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı ve fotokopisi.

2.      Evlenme beyannamesi tek suret ve fotoğraflı olarak doldurulur. Bu formda silinti ve karalama yapılmaması gerekmektedir. Evlenmeyle ilgili mahkeme kararı varsa bunlar beyannameye eklenir.

3.     Kullanılanların dışında 2’şer Adet Vesikalık Fotoğraf

4.      Evlenmeye Engel Hastalığının Bulunmadığını Gösteren Sağlık Raporu: Evlendirme memurluğu başvuru üzerine, bir form doldurarak, evlenecekleri, evlenmeye engel hastalığının bulunmadığının belirlenmesi için resmi sağlık kuruluşlarına gönderir. Hükümet tabibi tarafından verilmiş sağlık raporları ve ayrıca hükümet tabibinin gerek duyması .durumunda, evlenecek kişilerde akıl hastalığı olup olmadığını, varsa evlenmesinde tıbbi sakınca olup olmadığını gösteren “resmi sağlık .kurulu raporu alınarak evlendirme memurluğuna verilmelidir.

5.      Evlenme Ehliyet Belgesi. (Memurluğumuz tarafından verilecektir)

6.      Rıza Belgesi: 16 yaşını doldurmuş erkek ve kadınlar ancak hakim kararıyla; 17 yaşını doldurmuş ancak 18 yaşını doldurmamış erkek ve kadınlar yasal temsilcilerinin izni ile evlenebilir.
Yasal temsilcilerinin izni gereken bu durumda;

a. Evlenme Beyannamesinin arkasındaki “rıza belgesi” doldurulmalıdır. Ana ve babanın veya vasinin imzasının bulunduğu bölüm ya .yetkili merciler tarafından onaylanmış olacaktır ya da rıza belgeleri ana ve baba veya vasi tarafından bizzat evlendirme memurunun .huzurunda da imzalanacaktır ki bu takdirde imza onaylaması evlendirme memurunca yapılır.

b. Ana ve babadan birinin ölmüş olması durumunda sağ olan veya boşanma halinde velayet verilmiş olan tarafın imzası yeterlidir.Velayet için mahkeme kararı sunulmalıdır.

c. Rıza belgesi vasi tarafından imza edildiği takdirde vasi tayinine dair mahkeme kararı istenir ve dosyaya eklenir..

V. Bir Kadın Evlendikten Sonra da Kendi Soyadını Kullanmak İstiyorsa Ne Yapmalıdır?
(Bu hakkın dayanağı Türk Medeni Kanunun 187. maddesidir), belediye evlendirme memurluğuna, yazılı olarak başvurulması gerekir. Böylece, kadın, kocasının soyadı önünde önceki soyadını da kullanabilir.

Pazar Ruhsatı Alımı

Pazar Yerinde Tezgah Açmak İçin İstenilen Belgeler :

1- Bir adet vesikalık fotoğraf
2- Vergi levhası
3- Esnaf odasından pazarcılık yaptığına dair belge
4- Nüfus cüzdanı ve ikametgah sureti
Ayrıntılı bilgi için:

Zabıta Müdürlüğü
Tel:0364 311 72 60